Terms and Conditions

תנאי שימוש

בזמן ביצוע הרישום אתם מצהירים שקראתם והסכמתם לתנאים הבאים:

  • LOCKED תעשה כל מאמץ בשביל לארח אתכם בזמן שנקבע, אך יחד עם זאת, ההרשמה אינה מחייבת את LOCKED במתן שרות כלשהו. פעילות יכולה להדחות או להתבטל מסיבות שונות ולשיקול דעת הצוות.

  • נושא הבטיחות חשוב מאד עבורנו. קיימת פוליסת ביטוח למבנה, תכולה וצד ג’. כמו כן, צוות המקום דואג לתדרך ולמנוע סיכונים אפשריים. אמנם, כמו בכל מקום אחר, אין באפשרותנו לצפות ולמנוע את כל התאונות. כאשר אתם נרשמים למשחק, אתם מסכימים לכך ש-LOCKED לא אחראי על כל נזק בגוף, בנפש או ברכוש שנגרם במהלך שהותכם אצלנו.

  • למרות שהדבר נדיר ביותר, צוות המקום רשאי להפסיק את הפעילות בתנאי שהבחין באלימות פיזית או מילולית, אי ציות להוראות הצוות, פגיעה במבנה או ציוד.

 

  • הצוות רשאי לא להכניס משתתפים שנמצאים תחת השפעת סמים או אלכוהול.
  • בכל קבוצה חייב להיות לפחות משתתף אחד מעל גיל 18, אלא אם כן הדבר מתואם עם צוות LOCKED.

  • הרישום למשחק מותנה בתשלום מקדמה על סך של 100 ש”ח עבור כל חדר.
    גביית המקדמה תתבצע טלפונית כמה ימים לפני מועד המשחק. המקדמה תוחזר ללקוחות במידה והודעה על ביטול או שינוי מועד המשחק תתבצע בטווח של 48 שעות ומעלה לפני מועד קיום המשחק. המקדמה יכולה להוות חלק מהתשלום הסופי שיתבצע לאחר המשחק.

  • במקרא והתשלום מתבצע בגיפט כארד אנו נבצע מימוש מלא של הכרטיס בזמן תשלום מקדמה. הכרטיס יזוכה בסכום מלא במידה והודעה על ביטול או שינוי מועד המשחק תתבצע בטווח של 48 שעות ומעלה לפני מועד קיום המשחק.

  • הלקוח מאשר מפעם לפעם לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו אך ורק באמצאות דוא”ל ובתחתית כל הודעה יופיע כפתור “הסר מהתפוצה” שלאחר לחציתו לא תשלחנה יותר הודעות פרסומיות ללקוח.